Bài tuyên truyền giới thiệu sách tháng 11

Bài giới thiệu sách tháng 11:      Bản tình ca mùa thu                                       ( Truyện chọn lọc viết về nhà giáo việt nam)   Tháng 11 lại về trong không khí hân…

Kế hoạch xây dựng thư viện tiên tiến năm học 2019 – 2020

PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            Số:   /KH-THCS-QH                         Quảng Hải, ngày 20 tháng 9  năm 2019   KẾ HOẠCH 

Kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2019 – 2020

            PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI                                         Độc lập – Tự do –Hạnh phúc   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN Năm học 2019 – 2020   – Căn…