55439591_383055225583068_7225242131361693696_n

Báo cáo thiết bị năm học 2019 – 2020

PHÒNG GD & ĐT TX BA ĐỒN    TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN TBDH              MẪU TB 05 (TC) TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI                                                    NĂM HỌC 2019 – 2020     TT     Tiêu chí   Mục   Yêu cầu   Điểm tối đa
Sách tham khảo và báo đã sẵn sàng phục vụ bạn đọc

Biên bản bàn giao lớp học

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒNTRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI                                                            Số……/BB -THCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                        Quảng Hải, ngày 16…

Báo cáo sử dụng phần mềm thiết bị

  PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI Độc lập – Tự do -Hạnh phúc Số:       / BCPMTB                                   Quảng Hải, ngày 25  tháng 12…

Kế hoạc phòng chống chống dịch bệnh COVID – 19

  PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:    /KH-THCSQH               Quảng Hải, ngày    tháng 02 năm 2020   KẾ HOẠCH PHÒNG,…

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia