Báo cáo hoạt động của trường THCS Quảng Hải tháng 04

Tháng Tư 22, 2019 1:40 chiều

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           

            Số:     /BC-TrTHCS QH                                   Quảng Hải, ngày 22 tháng 04 năm 2019

 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 04

NĂM HỌC 2018-2019

           

 1. Báo cáo tình hình hoạt động tháng vừa qua
 2. Tình hình duy trì số lượng

            Tổng số học sinh: 175/175HS/7 lớp

 1. Hoạt động giáo dục:

            – Việc thực hiện chương trình, kế hoạch (Tuần 34; chậm 0 tuần, lý do

– Các hoạt động chuyên môn trong tháng (Sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, tập huấn, thao giảng, bồi dưỡng HSG………..)

 

+ Tổ chức sinh hoạt chuyên môn.

+ Tham gia học sinh giỏi cấp Tỉnh đạt 01 giải KK môn Ngữ văn

+ Tăng cường Bồi dưỡng học sinh giỏi các môn từ khối 6,7,8.

+ Chăm sóc khuôn viên trường xanh – sạch – đẹp, lao động trồng cây, chăm sóc cây xanh.

 1. Thực hiện các phong trào các hoạt động trong tháng

            (Các hoạt động phong trào thi đua)

Chủ điểm: “ Mừng non sông thống nhất”

 1. Công tác đội, sao.

– Giáo dục tuyên truyền cho học sinh về an toàn an ninh trât tự như: An toàn giao thông, bạo lực học đường, cách phòng chống các tai nạn thương tích … thông qua các buổi phát thanh măng non của liên đội

– Tổ chức lao động vệ sinh ở các trục đường trong thôn xóm

– Phát động phong trào “hoa điểm tốt” chào mừng 30/4,1/5

– Tổ chức trang trí lớp học xanh, đẹp

– Tổ chức thi giao thông học đường cấp tỉnh

– Ôn luyện các bài hát chủ điểm của các tháng, đã triển khai tập bài hát chủ điểm tháng 4

– Duy trì hoạt động thể dục đầu buổi, giữa buổi.

 1. Công tác Thư viện, Thiết bị, GD thể chất và Y tế học đường
 2. Thư viện:

*. Ưu điểm:

–  Giới thiệu sách chủ điểm tháng 4

Tên sách “ Chắp nối trường sơn”

–  Sắp xếp phòng đọc hoạt động có hiệu quả.

–  Duy trì tốt việc cho mượn sách trong giáo viên và học sinh

*. Nghiệp vụ:

– Đăng ký vào sổ đăng ký tổng quát.

– Đăng ký vào sổ đăng ký cá biệt.

– Đăng ký vào sổ báo, tạp chí

– Bổ sung phích sách vào tủ mục lục.

*. Cách quản lý:

– Thường xuyên cập nhật sổ theo dõi mượn sách của giáo viên và học sinh.

– Theo dỏi cập nhật số lượt đọc vào sổ nhật ký bạn đọc

– Sắp xếp sách, báo một cách có khoa học.

– Thường xuyên hướng dẫn học sinh đọc sách tại phòng đọc và cho mượn về nhà theo lịch.

*. Kết quả hoạt động:

– Giáo viên:    Mượn sách:  15 GV;  Đọc sách: 57 lượt.

– Số lượng khối lớp tham gia đọc sách: 4 khối.

– Số lượt học sinh đọc tại chổ: 403 lượt

– Số lượt học sinh mượn về nhà: 220 lượt.

* Tự xếp loại thư viện trong tháng 4:   Đạt

 1. THIẾT BỊ

     * Công tác hoạt động:

       Ưu điểm:

–  Duy trì tốt việc cho mượn đồ dùng dạy và học trong giáo viên – học sinh.

–  Sắp xếp các phòng bộ môn hoạt động có hiệu quả.

– Lên lịch mượn đồ dùng dạy và học của GV, HS cụ thể.

– Sắp xếp lịch sử dụng phòng máy có hiệu quả.

     Nghiệp vụ:

– Cập nhật lịch mượn của GV vào sổ mượn đồ dùng và sổ theo dõi.

– Cập nhật lịch sử dụng phòng máy.

– Vệ sinh phòng thiết bị và các phòng bộ môn theo lịch.

 Cách quản lý:

– Thường xuyên cập nhật sổ theo dõi và sổ mượn đồ dùng của GV.

– Theo dỏi cập nhật số lượt GV sử dụng thiết bị trong tuần.

– Sắp xếp đồ dùng dạy học khoa học và hợp lý.

– Chuẩn bị trước đồ dùng cho GV và HS khi được báo trước.

    * Kết quả hoạt động:

– Giáo viên: Sử dụng đồ dùng trong tháng :  16 GV, với 320 lượt sử dụng.

– Số lượng khối lớp sử dụng đồ dùng dạy học: 4 khối.

* Tự xếp loại thiết bị trong tháng 4:   Đạt

 1. GD thể chất:

Thành lập đổi tuyển thể dục thể thao, có kế hoạch tập luyện 2 buổi/1 tuần

 1. Y tế học đường

          – Tổ chức cân đo cho học sinh lần 1

– Theo dỏi vệ sinh khu vực các lớp học

– Chăm sóc sức khỏe cho cán bộ giáo viên và học sinh

 1. CNTT

            – Về tăng trưởng thiết bị, phần mềm CNTT  (nếu có)

– Số bài được đưa lên trang website: 20 bài

– Các hoạt động khác (nếu có):

– Các tiết UDCNTT trong tháng: 78 tiết.

 

 1. Công tác tài chính, CSVC

          – Việc thực hiện thu nộp: Thực hiện theo quy định, tỉ lệ thu từ đầu năm đến giờ được 89%.

          – Các công trình được triển khai xây dựng, tu sửa trong tháng (Tên công trình, vốn đầu tư, mức kinh phí, nguồn kinh phí…): Không

          – CSVC, thiết bị dạy học được mua sắm trong tháng (Tên, số lượng, đơn giá, thành tiền, nguồn kinh phí): Không

 1. Đội ngũ

          Số lượng hiện có 21 (Biên chế:18, hợp đồng Thị: 02; hợp đồng trường 01 GV dạy Tin)

 1. Kế hoạch hoạt động tháng tới
 • Tăng cường chất lượng đại trà
 • Cán bộ, giáo viên tăng cường dự giờ thăm lớp
 • Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi từ khối 6 đến 8.
 • Chuẩn bị điều kiện khảo sát học kỳ II
 • Phụ đạo học sinh yếu, kém. Tổ chức dạy thêm học thêm.

Kiểm tra toàn diện 2 đ/c, chuyên đề 2 đ/c

          III. Đề xuất, kiến nghị: Không

 

     Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 • Phòng GD-ĐT;
 • Lưu VP.

 

 

                                                                                               Mai Thanh Hải