Danh mục thiết bị môn Vật lý – Công nghệ

Tháng Sáu 20, 2020 7:55 sáng

Danh môc thiÕt bÞ tæ khtn

M«n: VËt lý + C«ng nghÖ

 

 TT  Tªn ®å dïng  Sè l­îng

 

 ChÊt l­îng  Ghi chó
1 B¶ng ®iÖn 9 2  
2 B¶ng ®iÖn lín 2  
3 B¶ng trÇn 3  
4 M¸y ph¸t ®iÖn 1 chiÒu 1  
5 BiÕn thÕ thùc hµnh 2  
6 M¸y biÕn thÕ 1  
6 M« h×nh m¸y ¶nh lo¹i nhá 2  
7 Gi¸ thÝ nghiÖm 6  
8 Bé vËt lý 8 1  
9 V«n kÕ 4  
10 Ampe kÕ 4  
11 Bé mÉu vËt c¬ khÝ 1  
12 Lùc kÕ 4  
13 Lôc kÕ dÑt ch­a chia v¹ch 4  
14 Bé qu¶ gia träng 2 hép  
15 Thanh nam ch©m 6  
16 KiÒng 4  
17 Rßng räc cè ®Þnh 4  
18 NhiÖt kÕ 6  
19 NhiÖt kÕ y tÕ 4  
20 B×nh chia ®é 4  
21 C©n Roobecs van 2  
22 Hép thÝ nghiÖm quang häc 2  
23 G­¬ng cÇu låi 2  
24 G­¬ng cÇu lâm 2  
25 Bé thÝ nghiÖm ©m häc 2  
  26 Bộ tranh công nghệ