Danh mục thiết bị môn Tin học

Tháng Tư 23, 2021 8:19 sáng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC
Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở – môn Tin học

(Kèm theo Thông tư số /2009/TT-BGDĐT ngày /8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số
TT Mã thiết bị Tên thiết bị Mô tả chi tiết Dùng cho lớp Ghi chú
I. TRANH ẢNH
1 CSTH1001 Cấu trúc bên trong của máy tính Kích th¬ước (1090×790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. 6
2 CSTH1002 Bàn phím có phân chia màu sắc theo ngón tay Kích th¬ước (1090×790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. 6
3 CSTH1003 Mô hình tổ chức cây thư mục và biểu diễn tương ứng trong hệ điều hành Kích th¬ước (1090×790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. 6
4 CSTH1004 Minh họa về biến nhớ Kích th¬ước (1090×790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. 8
5 CSTH1005 Lưu đồ câu lệnh điều kiện, vòng lặp có số lần biết trước, vòng lặp có số lần chưa biết trước Kích th¬ước (1090×790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. 8
II. DỤNG CỤ
8 CSTH2006 Máy vi tính Cấu hình đảm bảo chạy được các phần mềm phục vụ dạy học theo chương trình GDPT môn Tin học cấp THCS 6,7,8,9
9 CSTH2007 Các phần mềm phục vụ dạy học theo chương trình GDPT môn tin học cấp THCS Đáp ứng yêu cầu cơ bản trong Chương trình GDPT môn Tin học cấp THCS. 6,7,8,9

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển