BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 – 2018

Tháng Một 15, 2018 8:30 sáng
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 – 2018
TT Họ tên Sinh ngày Trình độ CM (Liệt kê tất cả các chuyên môn được đào tạo) Trình độ lý luận CT Chức vụ Phần hành được giao Tổng số tiết SĐT Biên chế/ Hợp đồng Ghi chú
CN Giảng dạy BD HSG trường Phần hành khác
1 Mai Thanh Hải ĐH  Sinh TC HT Hướng nhiệp 2 0911705345 Biên chế
2 Lê Thanh Hoàn ĐH Toán,Lý TC P.HT Vật Lý 8 4 0918669836 Biên chế
3 Phan Thị Soa ĐH Sử TTCM Sử 6,7,8,9 Sử 18 0984509614 Biên chế
4 Trần Thị Ngoan ĐH Toán, Tin GV Tin 6,7,8,9 Toán 9 19 01239554420 Biên chế
5  Hoàng Thị  Hà ĐH Địa TPCM 9A Địa 6,7,8,9 Địa 19 0949909456 Biên chế
6 Vũ Thị Lệ  Bình ĐH Anh GV 7A Anh 7,8 Anh 7,8 19 0919809467 Biên chế
7 Nguyễn Chiến Binh ĐH Toán, Lý GV Toán 9,8A;CN8 Toán8 KHKT 18 0918875931 Biên chế
8 Trương Thị Kim Ngân ĐH Sinh TTCM Sinh 6,7,8,9 Sinh 19 0915031077 Biên chế
9 Nguyễn Thị Thương ĐH Văn, Sử TPCM 6A Văn 6, 7B Văn 6 19 0942813050 Biên chế
10 Dương Thị Thu Lan ĐH Họa, Đoàn Đội TPT Họa 6,7,8,9;GD 7 TPT 18 0914543012 Biên chế
11 Trần Thị Huyền ĐH Anh GV Anh 6,9, GD8 Anh 6,9;IOE 17 0914905199 Biên chế
12 Nguyễn Thiên Nghiêng ĐH Nhạc, CC GDCD GV Nhạc6-9, GD9,CN6 NK NHẠC KHKT 18 0919048675 Biên chế
13 Phạm Thị Thanh Nhàn ĐH Văn GV 9B Văn 9 Văn 9 18 01255492750 Biên chế
14 Trần Thị Hiền Anh ĐH Hóa, KTNN GV 8B Hóa 8,9; CN9 Hóa 18 0914520924 Biên chế
15 Vũ Thị Kim Nhung ĐH Văn GV 8A Văn 8, Văn 7A Văn7,8 18 0916404880 Biên chế
16 Lê Thị Phương Thủy ĐH Toán, Lý GV 7B Toán 7, 6A; Toán 7 19 0944197576 Biên chế
17 Đặng Hồng Ngân ĐH Toán, Lý GV 6B Toán 8B,6B; GD6 Casio, Toán 6,8 18 0976129849 Biên chế
18 Nguyễn Thị Thỳy Hà ĐH TDTT GV TD 6.7.8.9 NK TD 19 0941965329 Biên chế
19 Nguyễn Thị Hoàng Lan ĐH Toán, Lý GV Vật lý 6,7,8,9;CN7 Vật Lý 9 17 0127624149 HĐ Thị
20 Trần Thị Gái TC KT NV KT 01642699922 Biên chế
21 Trần Thị Hà ĐH VP NV VP 0945128732 Biên chế
22 Nguyễn Thị Lê ĐHTV NVTV-TP 0911370627 Biên chế
23 Cao Minh Ngọc ĐH Sinh NVTB-TT 0917482897 Biên chế
24 Hà Thị Tố Nga TC Y sỹ NV YT 0973805774 HĐ trường
25 Cao Thị Hồng Thuỷ ĐH Tin GV ‘0911782203 HĐ trường Nghỉ sinh
PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN HIỆU TRƯỞNG
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)
Lê Thanh Hoàn Mai Thanh Hải