KẾ HOẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CNVNVC NĂM HỌC 2016-2017

Tháng Mười 1, 2016 4:35 chiều

KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

Tiến trình tổ chức hội nghị

1) Thời gian: 7h00 ngày 06 tháng 10 năm 2016

2) Địa điểm: Tại văn phòng nhà trường.

3, Thành phần: Đại biểu mời, BĐD cha mẹ học sinh, toàn thể hội đồng.

4) Công tác chuẩn bị

– Viết giấy mời (UBND xã, Đại diện phụ huynh): Đ/c Hà (VP)

– Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết: Đ/c Ngọc, Quảng, Nghiên, Binh

– Tiếp khách: Tổ nữ công : Toàn thể nữ công.

– Trang phục nam: áo trắng, calavat và quần sẫm mầu

Nữ: Aó quần dài truyền thống.

 

 

* Tiêu đề của hội nghị :

CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI NĂM HỌC 2016 – 2017

 

Chư­ơng trình Hội nghị gồm các b­ước sau:

* Khai mạc – Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu (đ/c Hoàn).

* Bầu đoàn chủ tịch gồm: Hiệu trư­ởng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư­ chi bộ, đại diện giáo viên dự kiến (Đ/c Hải , Hoàn, Quảng)

Đoàn chủ tịch đề xuất 2 th­ư ký: 1 th­ư ký ghi biên bản và 1 th­ư ký ghi Nghị quyết Hội nghị (dự kiến: Nhung , Hà (VP))

* Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị:

1) Đại diện đoàn chủ tịch thông qua nội dung chương trình Hội nghị (Đ/c Hoàn).

2) Hiệu trưởng trình bày báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị CB CC,VC,NLĐ năm học 2015 – 2016, phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 (đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của Hội nghị các Tổ).

3) Kế toán Báo cáo tình hình ngân sách.

4) Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm học 2015 – 2016  và phương hướng hoạt động năm học 2016 – 2017 (Đ/c Quảng).

5) Các ý kiến thảo luận.

5.1) Tham luận về Kinh Nghiệm Bồi dưỡng HSG (Đ/c Soa)

5.2) Tham luận về công tác chủ nhiệm lớp (Thương)

5.3) Tham luận về rèn kỹ năng sống cho học sinh ( Kỹ năng tự giác chấp hành nội quy, quy định của nhà trường (Ngân (sinh))

6) Đại Biểu cấp trên phát biểu

7) Hiệu trưởng tiếp thu, giải trình các ý kiến kiến nghị, đề xuất của cán bộ CC,VC,NLĐ đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.

8) Hiệu Trưởng: thông qua hoặc bổ sung Quy chế làm việc và Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của của đơn vị; quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn cơ sở.

9) Chủ tịch công đoàn:  Lên kiện toàn Ban thanh tra nhân dân cơ quan đơn vị bằng biểu quyết theo pháp lệnh thanh tra.

10/ Chủ tịch công đoàn báo cáo về phong trào thi đua, kết quả thi đua tuyên dương, khen thưởng và phát động phong trào thi đua trong năm học mới.

11) Hiệu trưởng  điều hành biểu quyết các chỉ tiêu thi đua năm học 2016- 2017.

12) Ký cam kết thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC,VC,NLĐ năm học 2016 – 2017 giữa thủ trưởng đơn vị và chủ tịch công đoàn cơ quan.

13) Thư ký thông qua nghị quyết hội nghị (Đ/c Nhung).

14) Hiệu trưởng  Điều hành biểu quyết thông qua nghị quyết.

15 ) Bế mạc Đ/c Hải