Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống ma tuý, tội phạm và tệ nạn xã hội na

Tháng Tư 1, 2021 3:13 chiều

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH&THCS Q. HẢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH-TH&THCS Quảng Hải, ngày 31 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm
và tệ nạn xã hội năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-PGDĐT ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Phòng GD&ĐT Thị xã Ba Đồn về thực hiện công tác phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm
và tệ nạn xã hội năm 2021; Trường TH &THCS Quảng Hải xây dựng Kế hoạch phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2021 với những nội dung trọng tâm sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
– Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và kiểm soát ma túy; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chiến lược, Chương trình của Chính phủ và các văn bản của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về công tác phòng, chống ma túy, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
– Nâng cao nhận thức, hiểu biết trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, để CBGV-NV, HS có kỹ năng tự phòng ngừa, không mắc vào tệ nạn ma tuý, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, kiên quyết không để ma túy có cơ hội xâm nhập vào trường học, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
– Giữ vững chỉ tiêu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường “không có tệ nạn ma tuý”.
2. Yêu cầu
– Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận số 05/KL-TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW và các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chiến lược, Chương trình Chính phủ chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm; Kế hoạch số 1567/KH-BGDĐT ngày 11/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán người, tội phạm giết người và phòng chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;
– Công tác tuyên truyền, giáo dục phải là nhiệm vụ thường xuyên của nhà trường. Đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với địa phương và gia đình người học.
– Hình thức tuyên truyền, phòng chống phải đa dạng, phong phú, có sự đổi mới để đạt hiệu quả cao.
– Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo sâu, rộng, phù hợp với địa bàn, đối tượng, lứa tuổi và gắn với nội dung thực hiện cuộc vận động.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác giáo dục, tuyên truyền
– Các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý, phòng chống tội phạm và các quy định khác có liên quan.
– Các khái niệm cơ bản về ma tuý, tình hình phát triển, lây lan và tác hại của ma túy đặc biệt là các loại ma túy tổng hợp.
– Các biện pháp phòng ngừa, các tấm gương điển hình trong công tác phòng chống ma túy.
– Tăng cường quản lý, giáo dục học sinh trong nhà trường, triển khai kế hoạch phối tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh.
– Lối sống lành mạnh, kỹ năng ứng xử, ý thức trách nhiệm và hành động kiên quyết của CBGVNV, HS trong việc phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm và ma túy. Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực học đường, bảo vệ tốt an ninh trật tự bên trong và ngoài nhà trường. Xây dựng và thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp quản lý giáo dục học sinh giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương.
2. Biện pháp
– Tập trung tuyên truyền giáo dục, trong đó chú trọng đến những đối tượng có hành vi sử dụng ma túy, hoặc mua bán ma túy bên ngoài có thể len lõi tiếp cận với học sinh để có biện pháp phòng ngừa và giúp học sinh có ý thức tự phòng ngừa bằng cách tuyên truyền qua các chương trình thông tin, sách, báo, tài liệu,… giúp các em nắm đủ thông tin trước sự tác động, lôi kéo của tệ nạn ma tuý và tích cực phòng ngừa, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm.
– Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giảng dạy trong chương trình giáo dục chính khoá thông qua việc dạy tích hợp, lồng ghép ở các môn học, cụ thể là:
+ Ngoài giờ dạy chính khoá, cần tăng cường hoạt động ngoại khoá, các buổi sinh hoạt với các hoạt động phong phú như toạ đàm, thảo luận, thi tìm hiểu kiến thức, tổ chức các buổi truyền thông,…
+ Trong các giờ sinh hoạt chủ nhiệm: tổ chức cho học sinh trao đổi, nêu ý kiến về những hiện tượng, những biểu hiện không tốt trong trường, đề xuất hình thức giáo dục, xử phạt đồng thời cũng tăng cường nêu gương, biểu dương, khuyến khích các em noi theo các gương sáng về đạo đức của các học sinh.
– Tăng cường công tác chủ nhiệm và công tác Đoàn, Đội; phối hợp với gia đình các học sinh có biểu hiện thái độ, hành vi đạo đức lối sống cá biệt để kịp thời giáo dục, chấn chỉnh cũng như ngăn ngừa, phát hiện, góp ý, tố giác những học sinh có biểu hiện liên quan đến tội phạm về ma tuý, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông,…
– Thực hiện trong học sinh cuộc vận động “Ba không” (không sử dụng ma tuý; không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma tuý; không dung túng, bao che cho tội phạm và tệ nạn ma tuý); tổ chức cho học sinh ký cam kết phòng, chống ma tuý.
– Hằng năm xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma tuý, trong đó cần chú trọng tổ chức các cuộc thi kiến thức, hội diễn văn nghệ, hoạt động ngoại khoá truyền thông tuyên truyền và tìm hiểu về tác hại của ma tuý và công tác phòng chống, kiểm soát ma tuý, HIV/AIDS trong nhà trường.
– Phối kết hợp với các cơ quan chức năng: Triển khai cho CB-GV-NV và học sinh tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma tuý; cung cấp thông tin có giá trị giúp lực lượng công an và các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất ma tuý và các tội phạm khác.
– Cử cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề. Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, tuyên truyền do Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, địa phương tổ chức, phát động.
– Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để người học và cán bộ, nhà giáo tham gia thường xuyên các hoạt động văn hoá, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh xa các tệ nạn xã hội.
– Đưa nội dung quy định về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội vào tiêu chí đánh giá thi đua, đánh giá hạnh kiểm, rèn luyện của người học. Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội.
3. Công tác phối hợp
* Công tác phối hợp của nhà trường với Công an xã.
– Trường phối hợp chặt chẽ với Công an trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống tội phạm và kiểm soát ma tuý trong trường học.
– Phối hợp tổ chức kiểm tra về công tác phòng, chống tội phạm và phòng chống, kiểm soát ma tuý tại trường.
– Kiểm tra hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội ở các trường học; nâng cao vai trò của Ban giám hiệu, công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên và Công an trong việc phối hợp phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý.
* Phối hợp chặt chẽ giữa Gia đình-Nhà trường-Xã hội và các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội trong trường học.
– Phối hợp với Đoàn xã tạo lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền giáo dục học sinh; xây dựng các phong trào, tổ chức các hoạt động xã hội, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, tệ nạn xã hội trong nhà trường, đảm bảo an ninh trật tự và làm trong sạch môi trường trong và ngoài trường học. – Tăng cường mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm với gia đình nhằm tăng cường quản lý học sinh, ngăn ngừa ma tuý, các tệ nạn xã hội và kịp thời xử lý khi có vụ việc xảy ra liên quan đến học sinh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
– Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm kế hoạch và các quy định của pháp luật hiện hành về công tác phòng, chống ma tuý.
– Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và ma túy về Phòng GD&ĐT theo định kỳ. Ngoài ra, khi 4 có những vụ việc đột xuất, bất thường, nổi cộm gây ảnh hưởng tới an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn báo cáo về Phòng GD&ĐT để kịp thời giải quyết.
Trên đây là kế hoạch Thực hiện công tác phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm
và tệ nạn xã hội năm 2021 trường TH &THCS Quảng Hải. Đề nghị các đồng chí CB, GV, NV triển khai thực hiện nghiêm túc./.

HIỆU TRƯỞNG

Mai Thanh Hải